Tordas Értékmegőrző, Kulturális

Egyesület

 

ALAPSZABÁLYA

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosított szövegrész vastagon, dőlten szedett betűkkel)

 

A Tordas Értékmegőrző, Kulturális Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény és a 2013. évi V. törvény (Ptk) alapján létrehozott és működő, önálló jogi személyiségű szervezet.

 

1. §. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása:

 

(1) Az Egyesület neve: Tordas Értékmegőrző, Kulturális Egyesület.

(2) Az egyesület rövid neve: Tordas Értékmegőrző Egyesület

(3) Az egyesület Székhelye: 2463. Tordas, Köztársaság út 8/A

(4) Az alapítás ideje: 2007. február 23.

(5) Az egyesület működési területe: kiterjed a Magyarország egész területére.

(6) Besorolási kategóriája: egyesület.

 

2. §. Az Egyesület célja

 

(1) Az egyesület céljai:

- segítse megőrizni Tordas község elmúlt évtizedeiben elért eredményeit, beleértve a települési önkormányzat által megépített javakat, település kialakított környezetét, értékeit úgy a belterületen, mind a külterületen,

- segíteni a lakosságot a különböző állami és önkormányzati döntések megértésében, szükség esetén jogi segítség nyújtással,

- segítse megőrizni a település múltjában rejlő értékeket, néprajzi, építészeti és természeti értékeit, a falu régi és új keletű, falu szintű rendezvényeit (falunap, május 1-e, Orbán-nap, elszármazott tordasiak találkozója, kulturális fórum stb.)

- célja továbbá elősegíteni a település értékeit bemutató helytörténeti anyag összegyűjtését, kiállítási lehetőségeinek megteremtését szolgáló épület megépítését,

- társadalmi szervezetként segítse kistérsége, a Martonvásári kistérség természeti és kulturális értékeinek védelmét, megőrzését, bemutatását, ismertté tételét szoros együttműködéssel az érintett településekkel, azok civil szervezeteivel,

- társadalmi szervezetként együttműködni a régióval és szüksége esetén a szomszédos megye határos településeivel az egyesület céljai megvalósításáéért,

- segítse a település testvértelepülés kapcsolatainak ápolását.

 

(2) Munkája során különös figyelmet fordít:

a.) Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:

Művészeti alkotóműhely működtetése, programok szervezés, alkotó táborok szervezése, népi kismesterségek oktatása, egészséges életmódra és természetismeretre nevelő ifjúsági táborok szervezése.

b.) Kulturális tevékenység:

Kulturális és művészeti programok szervezése, kiállítások, bemutatók szervezése, kiadványok megjelentetése, színházi, képzőművészeti, zenei, iparművészeti, audió és audióvizuális alkotások, projektek létrehozása.

c.) Kulturális örökség megóvása:

A helyi népművészet, népi építőművészet, népi iparművészet, népi kismesterségek és a népi lakáskultúra hagyományainak megóvása, felélesztése és művelése, falumúzeum kialakításának segítése, fenntartásának előmozdítása.

d.) Műemlékvédelem:

A település műemlékei, helyi védelembe vett ingatlanai megóvásában, felújításában és működtetésében való részvétel.

A kistérségben található veszélyeztetett műemlékek megóvásában való tevékeny részvétel, együttműködve a helyi, a kistérségi és a megyei önkormányzattal, a régióval, társadalmi szervezetekkel és a műemlékvédelmi hatósággal.

e.) Természetvédelem, állatvédelem:

A település természeti értékeinek, különösen a Szent László patak természeti értékeinek és tágabb környezet állatvilágának védelmében, megőrzésében, bemutatásában való tevékeny részvétel, együttműködve a helyi, a kistérségi és a megyei önkormányzattal, a régióval, társadalmi szervezetekkel, és a környezetvédelmi hatósággal.

Az állatok védelme érdekében a területe működő vadásztársaság szakmai segítségére és közreműködésére számít.

f.) Környezetvédelem

A település és közvetlen határos települések környezet védelmi érdekében segíteni kíván minden olyan kezdeményezést, amely a hathatós védelmet szolgálja. Önálló, vagy társult pályázatokkal a környezetvédelem minden eszközével a tájromboló hatások ellen küzd, vagy beruházásokkal a környezet védelmét szolgálja.

Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát szórólapokon („Egyesületi Hírlevél”-ben, saját honlapján – tordas-ert.hu), szakfolyóiratokban és egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja.

 

(3) Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból.

 

(4) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

3.§. Az Egyesület tagjai

 

(1) Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, vagy szervezet, aki a jelen alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja, és tagfelvételi kérelmét a Vezetőség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

(2) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala a Vezetőség hatáskörébe tartozik. A vezetőség a tagfelvételi kérelem beérkezését követően 30 napon belül dönt. A felvételt elutasító döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A tag felvételének kérdésében a Vezetőség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem, a Vezetőség által történő elfogadásával jön létre.

 

(3) Az Egyesület Vezetősége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.

 

(4) Az egyesületi tagság megszűnik:

-          a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével,

-          kilépés írásbeli bejelentésével,

-          ha az Egyesület megszűnik.

-          kizárással,

 

(5) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni a Vezetőségnek. A kilépés a Vezetőség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos. A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.

 

(6) A Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozott határozatával, az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, akimagatartásával jogszabályt, az egyesület alapszabályának vagy közgyűlés határozatának reá vonatkozó rendelkezését súlyosan vagy ismételten megsérti. A tagkizáráshoz vezető ok lehet különösen, ha a tagot a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéli, vagy ha szándékosan veszélyezteti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

A kizárási eljárást bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezheti, előadva a tag kizárásra okot adó konkrét magatartást, a tagkizárás okait, indokait.

A kizárási eljárást a közgyűlés a kezdeményezéstől számított 30 napon belül lefolytatja, ebből a célból az elnökség rendkívüli közgyűlést hív össze.

A kizárási eljárásra az érintett tagot meg kell hívni és a felhozott okokat vele közölni kell. Lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését előterjeszthesse, indokait, álláspontját közölje.

A meghívó kézbesítése és a rendkívüli közgyűlés között legalább nyolc napnak el kell telnie.

A határozat a kizárással érintett tag meghallgatása után hozható meg, kivéve, ha a tag a védekezés és a meghallgatás lehetőségével nem kívánt élni. E következményre a tag figyelmét előzetesen, a meghívóban fel kell hívni.

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a jelenlévő taggal annak meghozatalakor szóban és nyolc napon belül írásban is, igazolható módon közölni kell.

A közgyűlési határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye.

 

4.§ Tagsági jogok és kötelezettségek

 

(1) Az Egyesület tagja jogosult:

- részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,

- a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján, a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni,

- a természetes személy tagok személyesen, míg a nem természetese tagok törvényes képviselőik útján választhatóak, illetőleg választhatják meg az egyesület tisztségviselőit.

- az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

 

(2) Az Egyesület tagja köteles:

- az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani,

- az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatai szerint eljárni,

- közgyűlés által meghatározott évi 1000,- Ft tagdíjat minden év december 31-ig az egyesület pénztárába megfizetni.

 

(3) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek helye nincs.

 

5.§. Az Egyesület szervezete

 

(1) A Közgyűlés (6. §.) az Egyesület legfőbb szerve melyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.

Az Egyesület ügyintézői és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat a Vezetőség (7. §) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: a vezetőségi tagok, köztük a társadalmi szervezet elnöke, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai, köztük a Felügyelő Bizottság elnöke.

 

(2) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

 

(3) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

 

(4) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

 

(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

 

(6) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

 

(7) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

(8) Az Egyesület vezető szerve: a közgyűlés és a vezetőség

 

6. § A Közgyűlés

 

(1) A Közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, amelyet évente legalább egy alkalommal, össze kell hívni. A Közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze 8 nappal, a közgyűlés előtt, a napirend írásban való közlésével.

 

(2) A Közgyűlést össze kell hívni:

a.) ha azt bíróság elrendeli,

b.) ha a tagok 1/3-a írásban, az ok és a cél megjelölése mellett igényli,

c.) ha a felügyeletet ellátó szerv ezt írásban indítványozza.

d.) ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

e.) ha az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

f.) ha az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

A d.) pont alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

 

(3) A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

 

(4) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

-          az Alapszabály megállapítása, módosítása,

-          az éves költségvetés meghatározása,

-          az éves tagdíj mértékének megállapítása,

-          a Vezetőség éves beszámolójának és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása,

-          az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása,

-          az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli cím visszavonása,

-          a vezetőség tagjai, köztük az elnök megválasztása,

-          az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

-           a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

-           a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;

-          a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és

-          a végelszámoló kijelölése,

-          mindazon döntések meghozatala, amelyet az alapszabály vagy jogszabály a hatáskörébe utal.

 

(5) A Közgyűlést a Vezetőség hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével

A meghívó tartalmazza:

- az egyesület nevét és székhelyét;

- az ülés idejének és helyszínének megjelölését;

- az ülés napirendjét.

A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni a határozat-képtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt Közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével.

 

(6) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül, a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy 3 napon belül jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

 

(7) A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

 

(8) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A határozatképtelenség miatt ugyanazon napon, későbbi időpontban megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét az eredeti meghívóban kifejezetten felhívták. A meghívóban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

 

(9) A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve:

- az alapszabály módosítás,

- az egyesület tagjainak sorából történő kizárás és a tiszteletbeli tag cím visszavonásának esete,

- az egyesület megszűnése,

mely esetben a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

 

(10) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő tagok egyszerű többségével határoz.

 

(11) A Közgyűlés a személyi döntések kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza.

 

(12) Az egyesület titkos szavazásának lebonyolítására Szavazatszámláló Bizottságot válasz, melyre a javaslatot a levezető elnök terjeszti a közgyűlés elé. A javaslat elfogadása nyílt szavazással, szótöbbséggel történik.

 

(13) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

(14) A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

 

(15) A Közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon, a határozat meghozatalától számított 15 napon belül, közölni kell. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat nyilvántartani, oly módon, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya illetve a döntést támogatók számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen.

 

(16.) A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

- a megjelent és szavazati joggal rendelkező Egyesületi tagok számát,

- a napirend szerint tárgyalt kérdések rövid összefoglalását

- az elfogadott határozatok pontos szövegét,

- a leadott szavazatok számát „igen”, „nem” és „tartózkodás” szerint,

- az ülésen elhangzottak lényegét, a hozzászólások nevének feltüntetésével,

- a megtárgyalt dokumentumok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

- a jegyzőkönyvet az elnök, és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

Az elkészült jegyzőkönyv nyilvános

 

 

7. § A Vezetőség

 

(1) Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve a három tagú Vezetőség, mely elnökből és további két vezetőségi tagból áll. A vezetőségi tagokat tisztség szerint a Közgyűlés, titkos szavazással három évi időtartamra választja meg tagjai közül.

     Az egyesület vezetősége:

Elnök: Cifka János (an: Babka Margit, 2463. Tordas, Köztársaság út 8/A)

Tagjai: Derecskei János (an: Gergely Julianna, 2463.Tordas, Gárdonyi G. u. 1.)

 Márki Ferenc (an: Bíró Mária, 2463. Tordas, Arany János út 28)

 

(2) A Vezetőség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az ülése határozatképes, ha azon a Vezetőségi tagok közül két fő jelen van. Két fő jelenléte esetén a döntést egyhangúlag kell meghozni.

Az ülések nyilvánosak.

 

(3) A Vezetőség határozatait nyílt szavazással, egyszerű döntéssel hozza meg. A határozatot az érintettel, a határozat meghozatalától számított 15 napon belül, igazolható módon közölni kell

 

(4) Az elnök köteles a Vezetőség által meghozott határozatokat nyilvántartani. A nyilvántartás oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a vezetőség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható legyen.

 

(5) A Vezetőség a Közgyűlés és saját határozatait, a döntést követő 15 napon belül honlapján – tordas-ert.hu –  megjelenteti.

 

(6) A Vezetőségi ülést bármely tagja összehívhatja, valamennyi vezetőségi tag előzetes írásbeli értesítésével, mely tartalmazza az elnökségi ülés helyét és időpontját is. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. A Vezetőség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

 

(7) A Vezetőség hatáskörébe tartozik:

-          az ügyrend elfogadása,

-          az etikai szabályok elfogadása,

-          tagfelvétel jóváhagyása,

-          a Közgyűlés összehívása, határozatai végrehajtása,

-          az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves beszámolókba, valamint a korábbi Közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére,

-          éves beszámoló tervezetének készítése és jóváhagyás céljából a közgyűlés elé terjesztése,

-          döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

-          pályázatokon való részvétel

 

(8) A vezetőségi tagság a tag tagsági viszonyának megszűnésén túl megszűnik:

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

b) visszahívással;

c) lemondással;

d) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

 

(9) A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.

 

(10) A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

 

(11) A lemondást írásban kell bejelenteni az Elnökségnek, amely ezt követően gondoskodik a megüresedett tisztség betöltéséről. Az időközben választott új vezetőségi tag megbízatása a már hivatalban lévő vezetőségi tagok mandátumával egyező időpontig szól. A lemondást bármely vezetőségi taghoz be lehet jelenteni.

 

8/A.§. Az Egyesület elnöke

 

(1) Vezeti és szervezi az Elnökség munkáját, teljes joggal és hatáskörrel képviseli az Egyesületet, az Egyesület nevében eljár,

 

(2) Irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét, gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol a jogszabályokban meghatározott módon;

 

(3) Bankszámla feletti rendelkezést az elnök önállóan gyakorolja; az elnök által írásban felhatalmazott más vezető tisztségviselők közül bármelyik kettő együttesen ír alá.

 

(4) Intézkedik és dönt a Közgyűlés vagy Elnökség által, elnöki hatáskörbe utalt ügyekben.

 

(5) Munkáltatói jogot gyakorol az Egyesület alkalmazásában álló dolgozó felett.

 

(6) Az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben, bíróság és más hatóságok előtt.

 

(7) Szerződések, megállapodások aláírása

 

(8) Az Egyesület nevében, a terhére kötelezettségvállalást jelentő bármilyen alakiságú és tartalmú szerződést, illetőleg jognyilatkozatot az elnök egy személyben önállóan ír alá.

 

8. § A Felügyelő Bizottság

 

(1) A Felügyelő Bizottság az Egyesület vezető szervétől elkülönült felügyelő szerve.

 

(2) A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület Alapszabályban rögzített tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése. Működéséért a közgyűlésnek felel.

 

(3) A Felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet a szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

 

(4) A Felügyelő Bizottság három tagját, köztük a Felügyelő Bizottság elnökét a Közgyűlés választja meg titkos szavazással, három évre tagjai közül.

     A Felügyelő Bizottság:

Elnöke: Andorfy Ottó (an: Tolnai Piroska, 1024. Budapest, Buday L. u. 5/b)

Tagjai: Müller Istvánné (an: Gaál Mária, 2463. Tordas, Arany J. u. 21.)

            Farkas János (an: Tomai Julianna, 2463. Tordas, Szabadság út 28)

 

(5) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

 

(6) A Felügyelő Bizottság elnökét az Egyesület vezetőségének üléseire tanácskozási joggal kell meghívni.

 

(7) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést a Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hív össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével, mely tartalmazza a Felügyelő Bizottsági ülés helyét és időpontját is.

 

(8) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van.

A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza.

 

(9) Munkarendjét maga határozza meg.

 

(10) A határozatokat az érintettekkel a Felügyelő Bizottság elnöke közli írásban.

A határozatokat az Egyesület elnöke köteles nyilvántartani. A tartalmára az Alapszabály 6.§. 15./ pontja tartalmaz rendelkezéseket.

 

(11) A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést tájékoztatni.

 

(12 A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

-          a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé.

-          A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.

 

(13) Az intézkedésre jogosult vezetőszervet, a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

 

(14) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

 

(15) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.

 

9. § Az Egyesület működése és gazdálkodása

 

(1) Az Egyesület mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

 

(2) Az Egyesület tagdíjakból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik.

 

(3) A tagdíj összegét a Közgyűlés határozza meg. A tagok tagdíj befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 

(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

 

(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályban maghatározott tevékenységekre fordíthatja.

 

(6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat készítési kötelezettsége sincs.

 

(7) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatásban való elszámolás feltételeit és módját.

 

(8) Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

 

(9) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

 

(10) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

 

(11) Az Egyesület a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és tevékenységet nem veszélyeztethető módon folytathat.

 

(12) Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratok teljes körűen nyilvánosak, azokba bárki betekinthet. Az egyesület vezetősége az iratbetekintést írásbeli kérelem alapján, a kérelem beérkezésétől számított 8 napos határidőn belül biztosítja az egyesület székhelyén.

 

10. §. Az Egyesület képviselete

 

(1) Az Egyesület törvényes képviseletét az Elnök látja el.

 

(2) Az Elnök képviseleti jogát önállóan gyakorolja.

 

11.§. Összeférhetetlenségi szabályok

 

(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

 

(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

 

(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

 

(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

 

(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

 

(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

12. §. Az Egyesület megszűnése

 

(1) Az Egyesület megszűnik ha:

a.) a feloszlást a közgyűlés 3/4-es szótöbbséggel kimondja,

b.) a bíróság feloszlatja,

c.) átalakulással, szétválással, vagy más egyesülettel egyesül,

d.) megszűnésének bíróság általi megállapításával.

 

(2) Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

a) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;

b) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését;

c) az arra jogosult szerv megszünteti,

d) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy

e) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

 

(3) Az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

 

(4) Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése utáni vagyonról a közgyűlés rendelkezik.

 

12. § Záró rendelkezések

 

(1) Az Alapszabályban nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetek működéséről, támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2)   Az Egyesület módosított Alapszabályát és annak egységes szerkezetű formáját, a 2015. június hó 10. napján tartott közgyűlésén fogadta el. Az alapszabály rendelkezéseit az elfogadást követő naptól kell alkalmazni.

 

Tordas, 2015. június 10.

 

 

 

                                                                                                            Cifka János

                                                                                                         Egyesület elnöke

 

 

 

 

Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

 

 

 

                                                                                                          Cifka János

                                                                                                       Egyesület elnöke

 

Tanúk:

 

1.) Név: Márki Ferencné                                           2.) Név: Cifka Jánosné

Lakcím:     2463. Tordas, Arany János út 28       Lakcím: 2463. Tordas, Köztársaság út 8/a

 

Aláírás:…………………………………….                      Aláírás:…………………………………..