Belépési nyilatkozat

Alulírott ............................

(Lakcím:.............................................

Szig.szám:..........................

Állampolgárság: ...............)

ezúton teszek nyilatkozatot arról, hogy a Tordas Értékmegőrző, Kulturális Egyesületbe tagként be kívánok lépni.

Kijelentem, hogy az Egyesület céljait, tevékenységét és Alapszabályát ismerem, azokkal egyetértek és elfogadom.

Kijelentem és nyilatkozatot teszek a következőkről:

1./ Az Egyesület Alapszabályát és belső szabályzatait, valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartom, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartom.

2./ Az Egyesület Közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatai szerint járok el.

3./ A Közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetem.

4./ Tagi jogaimat csak személyesen gyakorolom, tudomásul veszem, hogy meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

Egyúttal nyilatkozom arról, hogy nem állok a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.Tordas, ....... év ........... hó ....nap.

...............

Aláírás